Aplinkos apsauga

Vykdydama transporto infrastruktūros statybos projektus bendrovė saugo ir puoselėja aplinką bei  stengiasi nuolat mažinti jai daromą neigiamą poveikį. Nuo 2007 m. bendrovėje yra įdiegtas aplinkos apsaugos vadybos standartas ISO 14001, kurio reikalavimus ir numatytus tikslus įgyvendinti padeda bendrovėje sukurta Integruota vadybos sistema.

Siekiant užtikrinti aplinkos apsaugos vadybos sistemos veiksmingumą, kasmet vertinami  kiekvieno gamybos, statybos ir remonto proceso aplinkos apsaugos aspektai, galintys turėti palankų ar nepalankų poveikį aplinkai,  nustatomi aplinkos apsaugos tikslai ir uždaviniai, numatomos nepalankaus poveikio aplinkai mažinimo, gamtinių išteklių tausojimo prevencinės priemonės, stebimi ir vertinami poveikio aplinkai rodikliai, vedami mokymai darbuotojams.

Bendrovės  darbuotojai  darbe vadovaujasi Aplinkos apsaugos valdymo, Parengties avarijai ir reagavimo procedūromis,  Bendrosiomis cheminių medžiagų ir mišinių sandėliavimo, Atliekų rūšiavimo ir šalinimo taisyklėmis, Parengties avarijai ir reagavimo planais.

Vykdydama savo įsipareigojimus aplinkos apsaugos srityje, Bendrovė nuolat  investuoja į aplinkos gerinimo priemones. 2012- 2014 m. mažindama teršalų, patenkančių į paviršinius vandenis kiekį, statė, modernizavo paviršinių lietaus nuotekų valymo įrenginius, apytakines automobilių plovimo sistemas, atnaujino nusidėvėjusias teritorijų dangas Pagrybio, Kauno ir Vievio bazėse,  tausodama gamtinius išteklius, 2013 m. naudojo elektros energiją, kurią tiekėjai pagamino iš atsinaujinančių energijos išteklių, modernizavo Vievio bazės mechaninių dirbtuvių katilinę. Bendrovė visuomenei tiekia elektros energiją, kurią gamina 2013 m. Kauno, Vievio ir Kėdainių bazėse pastatytos saulės jėgainės, kasmet įgyvendina įvairias elektros energijos taupymo iniciatyvas. Siekdama mažinti patenkantį į sąvartynus atliekų kiekį, perdirba statybos objektuose susidarančias statybos ir griovimo atliekas,  pakartotinai jas naudoja asfalto gamybai, privažiavimo kelių, statybviečių įrengimui, rūšiuoja atliekas ir antrines žaliavas. Bendrovė prisiima atsakomybę už vidaus rinkai patiektų gaminių ir pakuotės atliekų poveikį aplinkai per visą būvio ciklą nuo gamybos iki saugaus atliekų sutvarkymo, skiria lėšas atliekų tvarkymo sistemos organizavimui, visuomenės švietimui ir informavimui atliekų tvarkymo klausimais, yra Gamintojų ir importuotojų asociacijos (GIA), Pakuočių tvarkymo organizacijos (PTO) narė.

2013 m. Bendrovei suteiktas sertifikatas „Žalia lietuviška energija“, kuris pažymi, kad bendrovė naudojo elektros energiją, kuri 100 proc. pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių, „Žaliojo protokolo“  diplomas už racionalaus energijos vartojimo idėjų sklaidą įmonėje.

Bendrovė skatina, kad kiekvienas darbuotojas, sąmoningai įsitrauktų į taršos prevencijos veiklą, gilintų savo žinias ir būtų aktyvus aplinkos apsaugos veiklos gerinimo dalyvis, laikytųsi visų bendrovei taikomų ir prisiimamų aplinkos apsaugos teisinių ir kitų reikalavimų.

Aplinkos monitoringas